Adobestock 146231878 WEB

5 råd til unge ledere, der leder på tværs af generationer

Af Karen Christina Spuur, lektor, Cphbusiness

Overgangen fra medarbejder til leder byder på nye udfordringer, nye opgaver, et rolleskifte og en re-positionering i forhold til både medarbejdere og egen nærmeste leder. Det kan i sig selv skabe sommerfugle i maven. Hvis de medarbejdere man bliver leder for tilmed har mange års erfaring, indgroede vaner og klare holdninger til hvordan opgaverne skal løses, kan det give lidt ekstra sved på panden blandt nogle nye ledere. Derfor kan det som ny ung leder være ekstra udfordrende, at lede ældre mere erfarne medarbejdere. Resultatet er, at mange unge ledere kan blive usikre på hvordan de bedst tilgår ledelsesopgaven med at lede på tværs af generationer. 

At lede på tværs af alder i sin første lederstilling kan være angstprovokerende for mange unge ledere. At indtræde i en ny rolle og skulle positionere sig i forhold til medarbejdere, der er mere erfarne og måske på alder med deres egne forældre, kan fremkalde tvivl om egen rolle og handlerum hos unge ledere. 

Nyere forskning udarbejdet af Cphbusiness om unge ledere peger på, at de unge ledere, der er bevidste om medarbejdersammensætningen i deres medarbejdergruppe, allerede inden de starter i lederstillingen lykkedes i højre grad med at lede på tværs af generationer. Fra undersøgelsen er der identificeret 5 fokusområder, der er særligt interessante for unge ledere at reflektere over inden de begynder at lede på tværs af generationer.

 

Her er 5 tips til unge ledere, når de skal lede på tværs af generationer.

__________________________________________________________________

1) Kommuniker så generationerne mødes

Som leder er det din opgave at skabe en fælles retning, som alle køber ind på. Derfor er din kommunikation afgørende for om du lykkedes som leder. Når du udøver ledelse på tværs af generationer, skal du formulere dine budskaber, så de henvender sig til alle dine medarbejdere. Kommunikationen skal være inkluderende for ALLE medarbejdere. Det danner grobund for at skabe respektfulde relationer.

Når man lykkedes med at kommunikere respektfuldt og favnende på tværs af generationer er det med til at skabe synergi mellem generationerne, som kan løfte fællesskabet, fagligheden og den unge leders mulighed for at lykkedes i lederrollen. 

Det er en fordel for mange ledere af en aldersdivergerende medarbejdergruppe, at udarbejde en kommunikationsstrategi kommunikation, inden de tiltræder deres lederstilling. Derved kan de undgå faldgruppen med at fokusere deres kommunikere til den del af deres medarbejdergruppe, der aldersmæssigt er tættere på dem selv.

 

2) Ydmyghed for medarbejdernes erfaring

Ydmyghed er ikke underdanighed. Med en vis portion ydmyghed, viser du som ny leder, at du anerkender andres værd og deres erfaringer. At være ydmyg over for andres erfaringer og tilgå sin nye lederrolle med en vel- afbalanceret beskedenhed giver et godt udgangspunkt både for den nye leder og de erfarne medarbejdere. Det indikerer en respekt for sine medarbejdere, som både kan opbygge tillid og danne grundlag for respektfulde relationer.

De unge ledere, der ser ledelsesopgaven som et personligt udviklingsprojekt, kan opleve at deres kækhed og selv-fokusering skaber modstand blandt medarbejderne.

Stik fingeren i jorden. De unge ledere, der tilgår ledelsesopgaven af de mere erfarne og eventuelt gråhårede medarbejdere med en vis portion ydmyghed, har lettere ved at blive accepteret af deres medarbejdere. De faglige og sociale kløfter, der kan forekomme, lykkes mange unge ledere med at minimere ved at inddrage medarbejderne og gøre brug af deres erfaringer og med en respekt for medarbejdernes kompetencer. 

 

21% unge ledere under 35 er primært leder for medarbejdere, som er ældre end dem selv

37 % unge ledere er leder for medarbejdere, med store aldersmæssige forskelle

Kilde: Forskningsrapport, Unge ledere, Cphbusiness

3) Skab rammen for respektfulde relationer

At lede en kollega ældre end sin mor kan være sin sag. Det kan både være angstprovokerende for den unge og en omvæltning for den erfarne medarbejder. Fra forskningen ved vi, at unge ledere bruger meget tid på at reflektere over at skulle lede ældre medarbejdere, allerede inden de starter i lederrollen. Hvordan kan jeg sætte mig i respekt? Hvad kan jeg som uerfaren leder tilbyde, som er relevant for mine erfarne medarbejdere? Hvordan kan jeg skabe en god relation til min medarbejder, der minder om min mor?

En måde at skabe respektfulde relationer på, er at være interesseret i de medarbejdere, som man står overfor – uagtet alder. Spørge ind til deres faglighed, deres opgaver, deres erfaringer og tanker omkring problemløsning. Hvis man fornemmer sine medarbejdere er interesseret i at have en relation, der er professionel-personlig, så kan man spørge ind til børn, ferier, kæledyr osv. Anerkendelsen af dem som person og deres faglighed er et godt udgangspunkt for gode respektulde relationer. Som leder – ny i rollen eller erfaren, så kan det være en god tommelfingerregel at afholde sig fra at bevæge sig ind i privatsfæren.

Det er vigtigt at sikre, at man som ung leder bruger sin tid ligeligt mellem sine medarbejdere og ikke favorisere de medarbejdere, der er alderssvarende med en selv. Det vil skabe ufrugtbare relationer mellem dig selv og de mere erfarne medarbejdere, som kan være svær at høste fra. Her kan valget om at tilgå ledelsesopgaven med et opgavefokus være en hjælpe til at skabe sunde og professionelle relationer på tværs af alle generationer repræsenteret blandt medarbejderne. Så bliver fokus på opgaven og kompetencer frem for alder og personlige præferencer. Det gælder både i det formelle sammenhænge og i mere uformelle sammenhænge, hvor eksempelvis frokosten ikke skal indtages med de samme 2 medarbejdere hverdag.

 

4) Stå ved din lederrolle og synliggør dine styrker

Inden du starter i dit første lederjob kan det være en fordel at have reflekteret over egne værdier. Hvad er vigtigt for dig? Fra en større undersøgelse om unge ledere ses en tendens til at unge ledere, der er lykkedes i sit første lederjob, allerede inden jobstart, har også gjort sig tanker om deres kommende lederstil. Enkelte har ligefrem skrevet deres personlige ledelsesgrundlag ned, for at blive klogere på egne styrker og adfærd i processen. Når du som ung leder er bevidst om egen lederrolle, har klarhed over dit mandat og mål, så får du lettere ved at kommunikere dine styrker til dine medarbejdere.

En leder der er tydelig og forstår at hvile i lederrollen, har lettere ved at vinde respekten fra sine medarbejdere. Nogle nye ledere kan have en tendens til at tro, de skal være ”håndfaste” overfor deres medarbejdere, hvilket ofte skyldes usikkerhed. Hvis du i stedet som ny leder har tilstrækkelig selvindsigt til at håndtere forskelligartede situationer – og vende udfordringer til muligheder for at arbejde fra dine egne styrker, så opnår du gennemslagskraft.

De unge ledere der tager lederrollen på sig med indsigt i egne styrker og svagheder kan lettere handle velovervejet i forskelligartede situationer. Derved opnår de et bredere lederrepertoire og evner ofte at balancere deres adfærd i en hensigtsmæssig retning. De virker autentiske, deres styrker bliver bragt positivt i spil, hvilket alle medarbejder på tværs af demografier sætter pris på.

 

5) Vær nysgerrig på dine nye medarbejdere

At lede på tværs af generationer kræver en vilje til at interessere sig for den enkelte medarbejders behov og motivation. Når du er leder for en gruppemedarbejdere, så er det dit ansvar at sikre alle medarbejdere oplever den grad af nærværende ledelse, som de har behov for. Dit grundlag for at vurdere deres behov kommer gennem et kendskab til hver enkelt af dine medarbejdere. Det er ikke alder, men medarbejderes personprofil og igangværende opgaver, der ofte determinerer det ledelsesbehov en medarbejder oplever.

Ved at være interesseret og nysgerrig på dine medarbejdere, kan du gennem åbne og undersøgende spørgsmål få indsigt i dine medarbejdere. Her er det en fordel, at du forsøger at se bort for dine forudindtagne tanker om en medarbejdere. Spørg ind til tanker og oplevelser, så får du et indblik i dine medarbejderes mindset, der måske kan overraske dig.

 

Ung leder udtaler sig om Generationsledelse

Se videoen her

 

Refleksionsspørgsmål:

  • Hvordan ser dit ledelsesgrundlag ud? Få inspiration her
  • Hvilken form for relation ønsker du til dine medarbejdere?
  • Hvordan sikre du at alle genrationer oplever en ensartet ledelsesstil fra dig?
  • Hvordan kan du som leder styrke og udvikle de erfarne medarbejdere?
  • Hvordan kan dine medarbejderes erfaringer bruges til at spille din afdeling stærkere?