Cookie og dataPolitik

 

DANSK HR er ans­varlig for behan­dling af de per­son­o­plysninger, som vi har mod­taget om dig. Du finder vores kon­tak­to­plysninger nedenfor:

DANSK HR Brunbjergvej 10 A CVR: 16453870 Tlf. 86 21 61 11 Mail: info@danskhr.dk

1. Indled­ning

Denne poli­tik om ind­sam­ling og behan­dling af per­son­o­plysninger (herefter ”Poli­tikken”) beskriver, hvor­dan DANSK HR (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataans­varlig ind­sam­ler og behan­dler per­son­o­plysninger om dig som kon­tak­t­per­son/medlem, når du benytter vores tilmeldingsformular ved tegning af medlemskab eller besøger www.danskhr.dk eller kom­mu­nikerer med vores medarbejdere.

2. Vi gør brug af føl­gende kontakt-oplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Tele­fon­num­mer
 • E-mail
 • Titel
 • Virk­somhedsin­for­ma­tion (navn, CVR, evt. EAN, kon­tak­t­in­for­ma­tion, adresse)

3. Brug af øvrige personoplysninger

Hvis du selv har givet os yderligere oplysninger, kan der også være registreret:

 • Branchein­ter­esser
 • HR-fagfelter
 • Kom­pe­tencer
 • Link til LinkedIn-profil

4. Dine oplysninger ind­sam­les via føl­gende kilder

 • Reg­istrering efter direkte sam­tykke med en DANSK HR-medarbejder
 • Reg­istrering via online medlems­for­mu­lar eller chat

5. Vi bruger dine oplysninger til føl­gende formål

 • Formidling af nyheder om DANSK HR
 • Kon­takt mellem DANSK HR og medlem­mer, virk­somheder og øvrige rel­e­vante inter­essen­ter i det danske HR-miljø
 • Ind­sam­ling, reg­istrering, opbe­var­ing, gen­find­ing, sam­men­still­ing, samkøring og slet­ning af per­son­data og virksomhedsdata
 • Evt. videre­formidling af oplysninger til rel­e­vante samarbejdspartnere

De data, du har indtastet via vores tilmeldingsformular eller chatten registreres i vores it-systemer. De anvendes kun internt af DANSK HR´s medarbejdere i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne besvare dine spørgsmål, levere medlemsydelserne i medlemspakken samt til fakturering. Data videregives ikke til andre.

6. Opbe­var­ing af data og brug af databehandlere

Vi anven­der eksterne virk­somheder som leverandører for at levere vores tjen­ester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes data­behan­dlere og behan­dler i visse til­fælde dine per­son­o­plysninger i forbindelse med deres lev­er­ing af ydelser til os. Vores data­behan­dlere behan­dler kun dine per­son­o­plysninger efter vores instruks og i overensstem­melse med lov­givnin­gens krav til databehandlere.

Direk­tøren og de ansatte i DANSK HR har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om, præ­cis hvilke oplysninger, der ind­sam­les og hvorfor.

7. Hvor længe opbe­varer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine per­son­o­plysninger, når de ikke læn­gere er rel­e­vante for de for­mål, vi har ind­sam­let dem til. Data opbe­vares så længe du ønsker at bevare kon­tak­ten og mod­tage nyt fra DANSK HR, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

8. Hvilke ret­tigheder har du som registreret?

Som reg­is­treret hos DANSK HR har man altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tigheder har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til DANSK HR via e-mail: info@danskhr.dk.

9. Websitets brug af cookies

Vi benytter Cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for intern personale og annoncører efter fælles branchestandarder.

Cook­ies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores besøgende. 

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Kon­takt

Hvis du har spørgsmål eller kom­mentarer til denne Poli­tik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine ret­tigheder, kan du kon­takte os på info@danskhr.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at ind­give en klage til Datatil­synet, hvis du er util­freds med den måde, vi behan­dler dine per­son­o­plysninger på. Du finder Datatil­synets kon­tak­to­plysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores Poli­tik om beskyt­telse af per­son­lige oplysninger, vil vi pub­licere den rev­iderede erk­læring her med en opdateret revi­sions­dato. Hvis vi fore­tager væsentlige ændringer af vores Poli­tik, som i bety­delig grad ændrer vores prak­sisser for per­son­databeskyt­telse, kan vi også med­dele dette til dig på andre måder, eksem­pelvis ved at sende en e-mail.

Denne poli­tik om beskyt­telse af per­son­lige oplysninger blev opdateret den 18/5–2018.