jura_web

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Saglig opsigelse af gravid medarbejder på grund af interne dokumenter

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

En kvindelig medarbejder blev afskediget fire dage efter, at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Det fremgik imidlertid af en række interne dokumenter, at ledelsen forud for oplysningen om medarbejderens graviditet havde besluttet at afskedige hende.

Under sagen fremlagde virksomheden en række interne dokumenter, herunder et udkast til et fremtidigt organisationsdiagram, en liste over medarbejdere, der skulle opsiges, samt en skriftlig korrespondance mellem virksomhedens ledere, at ledelsen forud for medarbejderens oplysning om hendes graviditet havde truffet beslutningen om at afskedige hende.

Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. marts 2017