Jura_kontrakt_1.jpg

Har du styr på de nye regler om ansættelsesklausuler?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

I midten af december 2015 vedtog folketinget den længe ventede lov om ansættelsesklausuler. Det overordnede formål med den nye lov er at begrænse brugen af konkurrence- og kundeklausuler i alle ansættelsesforhold og derved sikre en højere lønmodtagermobilitet og vidensdeling.

Med de nye regler samles alle ansættelsesklausuler i en ny lov og erstatter eksisterende regler om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven samt jobklausuler i jobklausulloven.

For så vidt angår jobklausulerne betyder den nye lov, at de næsten helt forbydes, dog med undtagelse ved virksomhedsoverdragelse og vikaransættelser.

Mere omfattende er de nye regler, der erstatter reglerne om konkurrence- og kundeklausuler. Ændringerne i hovedtræk:

  • Konkurrenceklausuler kan fremover kun indgås med lønmodtagere, som skal indtræde i en ”særlig betroet” stilling, som f.eks. ledere, som er i kontakt med følsomme oplysninger om virksomhedens økonomi, erhvervshemmeligheder eller kunderelationer. Arbejdsgiveren kan ikke længere pålægge en lønmodtager i en almindelig stilling en konkurrenceklausul.

  • Kundeklausuler er fortsat gyldige, hvis lønmodtagere ved afskedigelse modtager en særlig liste over, hvilke kunder der er omfattet af klausulen, og det forudsættes, at lønmodtageren skal have haft en forretningsmæssig forbindelse med de pågældende kunder inden for de sidste 12 måneder af ansættelsesforholdet.

  • Bliver man underlagt en kundeklausul, kan den kun gøres gældende i 12 måneder. Skulle man derimod have en kombineret konkurrence- og kundeklausul, kan den kun gøres gældende 6 måneder efter fratrædelsesdagen.

  • Et krav for indgåelse af en konkurrence- eller kundeklausul er, at lønmodtageren skal have været ansat i minimum 6 måneder, og klausulerne kan til enhver tid opsiges af arbejdsgiveren med 1 måneds varsel.

  • Kompensationsbeløbet ændres således, at engangsbeløbet på 3 måneders kompensation nedsættes til 2 måneders kompensation, og den løbende kompensation, som udgør 50 % af lønmodtagerens løn ved fratrædelsen, vil nu afhænge af klausulens varighed. Det betyder, at en klausul på op til 6 måneders varighed udgør en løbende kompensation svarende til 40 % af lønmodtagerens løn ved fratrædelsen, og en klausul på op til 12 måneders varighed udgør 60 % af lønmodtagerens løn ved fratrædelse

Loven er vedtaget og har virkning for alle klausuler, der indgås efter 1. januar 2016. Hele lovens ordlyd kan findes på www.retsinformation.dk.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.