HR-chefen 4 - 2013

Tema: Den globale arbejdsstyrke

Godmorgen, Morning eller おはようございます

Danmark har i mange hundrede år været et land bestående af danskere med stort set samme baggrund fra de samme nordiske rødder og den samme kulturarv. Siden 60´erne, hvor de første indvandrere begyndte at komme til Danmark, har vi i stigende grad set, at Danmark er på ved til at blive mere multikulturelt, og selv om vi stadigvæk – sammenlignet med lande som England og USA – er langt derfra, så er det også i Danmark blevet naturligt, at vi i bybilledet og på arbejdspladsen omgås andre med en anden baggrund end den traditionelle danske. Dette giver en mere global arbejdsstyrke, og det byder på masser af muligheder og udfordringer, hvilket vi som virksomhed skal forholde os til.

I en undersøgelse fra DA, ”Udenlandsk arbejdskraft i Danmark” (juni 2012), ses det, at nettoindvandringen til Danmark lå op igennem 1990’erne til midten af 2000’erne på omkring 7.000 personer om året. Siden 2007 er nettoindvandringen steget til i gennemsnit ca. 20.000 personer om året. Den stigende nettoindvandring skyldes primært en kraftigt stigende indvandring fra 2004, hvor de nye medlemslande i EU fik adgang til det danske arbejdsmarked, samtidig med at antallet af personer, der forlader Danmark, er blevet mindre.

Den globale arbejdsstyrke kommer dog ikke kun fra personer, som er flyttet til Danmark for bestandigt. Et stigende antal medarbejdere kommer til landet for en periode eller for at løse en bestemt opgave. Disse indstationerede medarbejdere bringer også nye skikke og andre kulturer og arbejdsmåder med sig, og det giver også behov for, at man finder en måde, hvorpå det samarbejde kan fungere, og at de kan falde til – ikke kun i jobbet, men også i det privatliv, der følger med.

I dette nummer sætter vi fokus på den globale arbejdsstyrke, og vi giver et bud på, hvordan man kan arbejde med medarbejdere med anden kultur og baggrund. Men man kan også stille det spørgsmål, om det kun er dem, der skal tilpasse sig. Måske skulle vi også kigge på vores egen kultur. Kan vi lære noget af dem?

I forhold til dette arbejde har vi bedt en amerikansk professor med speciale i kultur og et godt kendskab til Danmark om at beskrive danskerne. Hvis du læser denne artikel, får du måske et indblik i, hvorfor udenlandske medarbejdere kan synes, at det er svært at arbejde i Danmark, og derudover så er den også tænkt til, at du kan sende den til nye medarbejdere i Danmark, udenlandske moderselskaber, fremmede samarbejdspartnere eller andre, der kunne have fordel af at få et indblik i dansk kultur.

Vil du bruge artiklen, kan den hentes på www.danskhr.dk.

God læselyst.


Pernille Kjeldgård

At gøre mangfoldighedsledelse til en forretningsfordel: En inspirationsmodel

Der findes ikke nogen fast køreplan eller én måde at gribe arbejdet med mangfoldighedsledelse an på. Det handler om at tage udgangspunkt i den virksomhedskultur og de redskaber, som allerede benyttes. Pointen ved mangfoldighedsarbejdet er netop at forankre arbejdet i det allerede eksisterende strategiarbejde. Der er dog tre grundprincipper, der er helt centrale for, at vi overhovedet kan tale om, at mangfoldighedsarbejdet også er mangfoldighedsledet.

Richard R. Gesteland

“What’s Special about Being Danish?”

Your company’s expanding international business gives you a busy meeting schedule this week. Tuesday you welcome new co-workers from Ukraine, Latvia and Somalia, Wednesday you lead orientation sessions for visiting IT project team members from India, Sri Lanka and the Philippines. Then Thursday you prepare your senior export sales people to host new customers arriving over the next few weeks from Russia, China, the U.S. and Brazil.

Communications Specialist, Jesper Theil, INTERNATIONAL COMMUNITY

Netværk fastholder internationale medarbejdere

Talentfulde internationale medarbejdere skærper konkurrenceevnen i danske virksomheder. Men der er kamp om dem og flere faldgruber i forhold til at sikre deres trivsel. Så hvordan sikrer virksomhederne, at medarbejderen og en eventuel medfølgende familie falder til i de nye omgivelser?

Vestas

Tryghed får udenlandske talenter til at blive i Vestas

Når Vestas, der er til stede i 73 lande, rekrutterer nye medarbejdere, sker det via globale medier som hjemmesiden og LinkedIn. I Danmark gør Vestas samtidig en særlig indsats for at tiltrække og fastholde udenlandsk ekspertise. Siden 2010 er det lykkedes Vestas mere end at fordoble den tid, som de udenlandske medarbejdere bliver i Danmark.

EAPM

Mål og mening

Gevinsten ved et HR-værktøj kommer ikke af sig selv. Du skal have en klar ide om, hvorfor og hvordan du skal bruge det.

Maria Quvang Harck Vestergaard

Mobilitetsudfordringer og potentialer i Udkantsdanmark

For et par år siden var fænomenet ”udkantsdanmark” på alles læber. Mere end 10.000 artikler blev udgivet i danske medier i 2010 indeholdende ordet, og samme år var ”udkantsdanmark" i top tre til at blive kåret som årets ord. Hvad ordet eller fænomenet dækkede over blev dog aldrig fastlagt: Var det en problemstilling, en befolkningsgruppe eller blot en geografisk definition?

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Ny dom: ADHD omfattet af handicapbegrebet. Godtgørelseskrav fastsat til samme niveau som gravide

(Højesterets dom af den 13. juni 2013) En bortvisning begrundet i en ADHD-lidelse udgjorde diskrimination pga. handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Det har Højesteret netop slået fast. Godtgørelsen, der blev fastsat til seks måneders løn, blev udmålt med udgangspunkt i de retningslinjer, som har udviklet sig i retspraksis ved opsigelse pga. graviditet og orlov. Dommen viser, at ADHD er en lidelse, som kan være omfattet af handicapbegrebet.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Opsigelse af sekretær på barselsorlov var lovlig

(Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 72/2013 Et advokatkontor opsagde en inkassosekretær under afholdelse af barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, da medarbejderen var den af de to medarbejdere i inkassoafdelingen, som efter en vurdering af deres kvalifikationer bedst kunne undværes. Afgørelsen viser, hvad der kræves for at løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i medarbejderens barselsorlov i en situation, hvor der er tale om opgavebortfald.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Kravene til udenlandske virksomheder i Danmark strammes

Regeringen og Enhedslisten vil skærpe indsatsen mod social dumping med et lovforslag, som blev vedtaget i Folketinget den 28. maj 2013. Loven medfører en udvidelse af anmeldelsespligten samt en mulighed for udstedelse af administrative bøder for overtrædelse af anmeldelsespligten. Disse ændringer træder i kraft den 1. juli 2013.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Kvinde i fertilitetsbehandling opsagt i strid med ligebehandlingsloven

(Vestre Landsrets dom af 26. februar 2013) En kvindelig salgskonsulents opsigelse grundet effektivitetstal målt i den periode, hvor salgskonsulenten var under fertilitetsbehandling, var i strid med ligebehandlingsloven. Da ledelsen havde kendskab til fertilitetsbehandlingen, og medarbejderens effektivitetstal tidligere havde været bedre, fandt landsretten, at de lave tal skyldtes fertilitetsbehandlingen. Virksomheden havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.. Dommen viser, at selvom en opsigelse er begrundet i virksomhedens økonomi, og beslutningen er truffet på baggrund af umiddelbart objektive måltal, skal arbejdsgiver alligevel være opmærksom på, om der kan foreligge undskyldende omstændigheder for en konkret medarbejders måltal, som kan være knyttet til en medarbejders fertilitetsbehandling.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Østre Landsret har afgjort 14 sager om anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse

(Østre Landsrets afgørelse af 24. april 2013) I 14 sager om anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse skulle Østre Landsret tage stilling til rækkevidden af »Ole Andersen«-sagen, som EU-Domstolen afsagde i 2010. Landsretten foretog en konkret vurdering af, hvorvidt medarbejderne havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere, hvilket landsretten ikke mente, otte af medarbejderne havde. Desuden fastslog landsretten, at ingen af medarbejderne, der havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling, havde krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Der var tale om offentlige arbejdsgivere i alle sager.

Cand.jur og Senior Manager Anne Øvlisen, PwC

Ændring af forskerordningen på vej

Den såkaldte "forskerordning" giver personer, der opfylder en række betingelser, mulighed for i en periode på fem år at blive beskattet med 26 % af lønindkomsten (f.eks. kontantløn, fri bil og telefon). Hertil kommer AM-bidraget, således at den samlede bruttobeskatning bliver knap 32 %.

BDO

Virksomheder efterlyser velkvalificeret arbejdskraft

I en tid med stigende arbejdsløshed efterlyser hver femte virksomhed alligevel velkvalificeret arbejdskraft. Det viser BDO Barometret 2013, der er en ny analyse fra revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO. BDO Barometret 2013 er den mest detaljerede og velunderbyggede undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders aktuelle virkelighed, økonomi og forventninger til fremtiden. Analysen bygger på en gennemgang af over 43.000 regnskaber og en kvalitativ undersøgelse med 2.000 respondenter. Enkeltvis fylder de små og mellemstore virksomheder ikke meget i det danske erhvervsliv, men samlet står de for over 60 % af omsætningen i det private erhvervsliv. Dermed udgør de små og mellemstore virksomheder fundamentet for dansk økonomi. Det er her mange danskere tjener deres løn, og det er her de nye arbejdspladser forventes at komme fra.

Vibeke Bendix Didriksen, HR manager Sophion Bioscience A/S og Stud. PhD

Pisk, gulerod eller nudge?

Som leder og HR-ansvarlig har du uden tvivl overvejet op til flere gange, hvordan du får det bedste, det mest optimale og det økonomisk største udbytte ud af dine medarbejdere og kollegaer. Du vil gerne gøre det rigtige, det etiske og det, som fremmer alles interesser, men det er svært. Der er argumenter for og imod hver handling, og du skifter mellem at give en belønning og udlove en straf. Og er ofte i tvivl, om det er den rigtige metode i den rigtige situation. Du er ikke alene.