cphbusiness_kvu_dec2017_37_WEB.jpg

Ledelse af unge II

Denne rapport er udarbejdet af Cphbusiness i samarbejde med 16 danske virksomheder og egne merkantile dimittender. Baggrunden for undersøgelsen var en undren over den offentlige debat om ledelse af unge.

Studiet har til formål at belyse hvordan relationer, anerkendelse og feedback påvirker den unge medarbejders identitetsdannelse. Det bliver gjort gennem en analyse, hvor det undersøges hvordan ledere af unge, og unge medarbejdere, oplever og handler i ledelsesrummet, samt den underliggende meningsskabelse, der er med til at forme den unge medarbejderes arbejdsidentitet. Det er endvidere ønsket med forskningsprojektet, at udfordre, berige og nuancere den offentlige debat ved at bidrage med konkret viden fra de mennesker, det hele drejer sig om: de unge medarbejdere og deres ledere.

Projektet undersøger hvilken rolle anerkendelse og feedback spiller i relationen mellem den unge medarbejder og dennes leder. Hvad betyder feedback/anerkendelse for hhv. de unge og deres nærmeste leder?

Endvidere søger studiet at besvare hvilken rolle sociale medier (SoMe) spiller i relationen mellem ung medarbejder og leder?

Forskningsrapporten er udarbejdet som et kvalitativt studie af Cphbusiness i samarbejde med 16 danske virksomheder og egne merkantile dimittender. Foruden disse interviews er der foretaget en fokusgruppe med ledere fra 4 andre virksomheder for at teste resultaterne.

Forskningsresultaterne fastslår, at ledernes opgave fortsat består i at sætte rammer  for  den unge og hjælpe den unge med at mestre sin nye tilværelse som medarbejder, gennem løbende og konkret feedback og anerkendelse. Gennem rammesætning reduceres de unges usikkerhed, og de udvikler handlekraft. De unge udvikler i høj grad arbejdsidentitet gennem spejling af organisationens kultur og lederens erfaring.

Projektets hypotese om at sociale medier har haft en afgørende indvirkning på de unges evne til at indgå i relationer er blevet tilbagevist. I stedet viser empirien, at sociale medier ikke har stor betydning for eller påvirker unges hverdag på arbejdsmarkedet. De unge fortrækker en nærværende relation til nærmeste leder.

Undersøgelsen viser, at unge medarbejderes behov for feedback og anerkendelse ikke nødvendigvis er øget i forhold til tidligere generationers.

Feedback og anerkendelse er de centrale redskaber, der hjælper den unge med at opbygge robusthed og danne en erhvervsidentitet. Dette bliver faciliteret via en tæt relation til lederen. Relationen til lederen er tydeligt adskilt fra den private sfære. Empirien viser, at de unge medarbejdere fungerer og ønsker en afgrænsning mellem arbejdsliv og privatliv. Blandt lederne er der flere af de yngre ledere, der ønsker en tæt relation, hvor arbejdsliv og privatliv sammensmelter - i kontrast til de unges ønske.

 

Ovenstående er et uddrag fra rapporten. Læs hele rapporten her.