Jura_paragraf_hammer.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Nægter deltagelse i sygesamtale

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et af de mange spørgsmål omkring sygesamtaler.

Spørgsmål:

Vi har en medarbejder, der er sygemeldt. Vi har flere gange indkaldt vedkommende til sygesamtale, men medarbejderen melder hele tiden afbud eller undlader at dukke op. Vi ved, at vi som arbejdsgiver skal afholde samtalen, og vi er bange for, om manglende samtale kan få konsekvenser for os, f.eks. i forhold til refusion af sygedagpenge.

Svar:

Det er helt korrekt, at I som arbejdsgiver har pligt til senest i fjerde uge at holde en sygesamtale med den sygemeldte medarbejder. Formålet med samtalen er at få en dialog i gang om, hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet.

Ligesom I har pligt til at indkalde til samtale, har medarbejderen også pligt til at deltage i sygesamtale, medmindre medarbejderen kan godtgøre, at det ikke er muligt eller vil være hensigtsmæssigt.

Der kan være forskellige årsager til, at en medarbejder ikke kan eller vil deltage. Da samtalen kan være første skridt på vej tilbage på arbejdet, bør man som arbejdsgiver dog forsøge forskellige tiltag.

Først og fremmest kan man fortælle medarbejderen, hvad man vil opnå med samtalen. Får medarbejderen en fornemmelse af, at det skal være en god og positiv snak – og ikke en snak om, hvornår at vi kan forvente, at du er tilbage på arbejdet – har vedkommende måske mere lyst til at deltage. Derudover kan man jo også kigge på selve samtalen. I loven er der jo ingen krav til samtalens form, afholdelse, endeligt indhold eller andet. Det kan derfor være, at det for medarbejderen er rarere at holde samtale hjemme hos sig selv eller på et neutralt sted, det kan være medarbejderen gerne vil have en ægtefælle med eller det kan være, at man måske vil holde en samtale elektronisk.

Man kan som arbejdsgiver tage mange initiativer til samtalen, men det gamle ordsprog om, at man kan tvinge hesten til truget men ikke tvinge den til at drikke, gælder også her. Hvis en medarbejder ikke kan eller vil, så kan man ikke som arbejdsgiver gøre noget ved det.

I forhold til at være dækket ind rent juridisk, handler det heller ikke så meget om at have afholdt samtalen. Det handler mere om, at man som arbejdsgiver har forsøgt og har taget forskellige initiativer. Det betyder, at man ikke ville kunne miste refusion af sygedagpengene, hvis man kan dokumentere, at man har indkaldt til samtaler, taget initiativer, taget hensyn til medarbejderen og så videre. Ønsker man derudover også egentlig dokumentation for medarbejderens manglende vilje til at deltage, kan man kræve en lægeerklæring, der specifikt går på, om vedkommende kan deltage i en sygesamtale eller ej.