Jura_persondata_1.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?

Med den nye persondata-forordning får personer, som vi har data på, i fremtiden en bedre beskyttelse. Det afgørende er derfor, at der allerede nu i den enkelte virksomhed skabes et overblik over, hvad reglerne er. Dels så man kan se, om nuværende praksis lever op til det, og dels for at fremtidssikre at nuværende eller fremtidige it-systemer, processer og regler lever op til disse krav.

 

Få her et overblik over, hvad de registrerede har af rettigheder:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at indsigt i sine personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

I det store hele kommer de registrerede til at have de samme rettigheder som i dag, men rettighederne styrkes eller skærpes med databeskyttelsesforordningen. Hvis I allerede i dag har styr på de registreredes rettigheder, bør overgangen til den nye forordning være relativ smidig.

Det er derfor en god idé allerede nu at gennemgå jeres rutiner og tænke over, hvordan I vil håndtere en anmodning om for eksempel sletning fra en registreret. Kan jeres system hjælpe jer til at finde og eventuelt slette oplysningerne? Hvem i jeres organisation kan træffe beslutning om sletning?

Databeskyttelsesforordningens ret til dataportabilitet er en nyskabelse. Denne rettighed vil gøre det lettere for de registrerede at flytte deres personoplysninger fra en organisation eller leverandør til en anden, herunder for eksempel fra et socialt netværk til et andet. For jeres organisation indebærer retten til dataportabilitet, at I mange tilfælde skal kunne tilvejebringe oplysningerne i et alment anvendt og maskinlæsbart format. I bør derfor overveje, om I er i besiddelse af de fornødne tekniske løsninger mv. Det skal bemærkes, at retten til dataportabilitet ikke finder anvendelse i situationer, hvor en behandling er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller hvor behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

 

Kilde: Datatilsynet (maj 2017)