Jura_vacation.jpg

Feriehindringer

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Hvis en medarbejder er omfattet af en af nedenstående feriehindringer, kan vedkommende ikke holde ferie, og medarbejderen skal derfor have feriepengene udbetalt, såfremt det ikke er muligt at holde ferien senere i ferieåret efter gældende regler:

 • egen sygdom
 • barselsorlov
 • orlov til adoption
 • ophold i udlandet, forudsat at medarbejderen ikke er i et ansættelsesforhold, som er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • overgang til arbejde i hjemmet
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution
 • tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • aftjening af værnepligt
 • tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • udsendelse af forsvaret i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver, når opgaven hviler på et mandat fra folketinget
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist mellem dig og din arbejdsgiver om et krav på feriepenge
 • orlov fra et ansættelsesforhold eller er, i en kortere, tidsbegrænset periode, tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven, til pasning af nærtstående syge eller døende

Listen er udtømmende.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.