EU_dom registrere daglig arbejdstid_Web.jpg

EU-dom: Daglig arbejdstid skal registreres for alle medarbejdere

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR

En ny EU-dom får betydning for alle medlemslande, deres virksomheder og ansatte, fordi den pålægger, at den daglige arbejdstid registreres for samtlige medarbejdere.

Selv om vi i Danmark ikke har en lovfastlagt arbejdstid, så er der arbejdsmiljøregler, der skal regulere den enkelte medarbejders øvre arbejdstid, f.eks. 48-timers reglen, reglen om et ugentlig fridøgn og 11-timers reglen.

På den baggrund har EU-domstolen den 14. maj 2019 afsagt en overraskende og vidtgående dom, som pålægger medlemslandene at indføre ”objektive, pålidelige og tilgængelige systemer”, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”. For kun ved en registrering af arbejdstiden bliver det muligt for ledere, medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn at kunne føre kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.

Nationale regler

Efter afsigelsen af denne dom er de enkelte EU-medlemslande nu som nævnt tvungen til at fastlægge nationale regler for, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal finde sted, og eftersom arbejdstid i Danmark er et anliggende, som håndteres inden for rammerne af de kollektive overenskomster og arbejdsmiljølovgivningen, forventes det, at de faglige organisationer vil blive inddraget i arbejdet sammen med den nye regering, der bliver valgt efter folketingsvalget 5. juni.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.