Jura_paragraf.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Aftal et forkortet varsel for ferie i opsigelsesperioden

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Ifølge ferieloven kan varslingsreglerne for afholdelse af ferie i en opsigelsesperiode fraviges ved aftale. I en sag indbragt for først Sø- og Handelsretten og derefter Højesteret var der imidlertid tvivl om, hvorvidt en sådan aftale kunne indgås allerede ved ansættelsen, da en opsigelse ikke er aktualiseret på dette tidspunkt. Højesteret fandt ikke, at hverken loven eller forarbejderne fastsætter et krav om aktualisering. De fastslog derfor, at ansættelsesvilkåret var gyldigt indgået.

SAGEN KORT

Efter ferielovens regler skal arbejdsgiveren senest varsle afholdelse af medarbejderens hovedferie 3 måneder før dens begyndelse og 1 måned før afholdelse af øvrige feriedage. Ferieloven fastsætter endvidere, at hovedferien ikke kan afholdes i opsigelsesperioden, hvis opsigelses-varslet er på 3 måneder eller derunder. Disse regler kan imidlertid fraviges ved aftale, hvilket var tilfældet i denne sag.  Arbejdsgiveren og medarbejder havde ved ansættelseskontraktens indgåelse aftalt at fravige varslingsreglerne i ferieloven, således arbejdsgiveren havde ret til at varsle afholdelse af medarbejderens hovedferie i en opsigelses-periode med en måneds varsel. Da medarbejderen blev opsagt, blev vedkommende fritstillet og pålagt i vides muligt omfang at afholde sin hovedferie i opsigelsesperioden.  Medarbejderen gjorde gældende, at en medarbejder alene kan give afkald på varslingsfristen, når opsigelsen var aktuel, mens arbejdsgiveren påstod, at ansættelseskontrakten i sin helhed var indgået mellem parterne, og at aftalevilkåret om varsling af ferie var klart og tydeligt.

Både Sø- og Handelsretten og Højesteret kom frem til samme afgørelse, nemlig at det er muligt allerede ved ansættelsesforholdets indgåelse af aftale forkortet varslingsregler for ferie i en opsigelsesperiode.

Med denne dom kan virksomheder i deres ansættelseskontrakt fremover indgå aftaler om forkortet varsel for ferie, hvilket betyder, at der er større muligheder for at få medarbejderens ferie afholdt i opsigelsesperioden ved kortere opsigelsesfrister. 

Maj 2017