Personalechefen 2 - 2011

Tema: Måling af HR

Med to streger under

Med HR på dagsordenen i de fleste virksomheder er der i de seneste år kommet mere fokus på, hvorvidt HR skaber resultater. Det er klart, at HR er en udgift, hvis den ikke er investeret i en god afdeling med gode HR-medarbejdere, der kan skabe resultater. Derfor er der også en interesse i at se, om investeringen giver afkast, altså om HR skaber resultater på bundlinjen.

Da stigende krav om økonomiske nøgletal, herunder blandt KPI´er, ”ramte” HR, blev det af mange tolket som om, at HR skulle retfærdiggøre egen eksistensberettigelse, og kun i de virksomheder, hvor den øverste topledelse var sikker på, at HR var den rigtige vej til gode forretningsresultater, slap man for denne ”kontrol”.

I dag er der vel kommet en forståelse for, at måling af HR´s resultater – og også en vurdering af, hvilke der giver værdi i forhold til pengene – er en hel naturlig del af en sund måde at drive forretning på.

Med denne erkendelse er det næste skridt vel så at finde ud af, hvad der skal måles, og hvad der giver mening at måle. Og vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvordan vi måler, og hvem der kan have glæde af tallene. Den øverste ledelse vil givetvis se med stor interesse på tallene, men for HR selv kan det også være værdifulde styringsværktøjer.

Det er dette emne, som vi sætter fokus på i dette nummer af Personalechefen, og du kan finde argumenter for, hvorfor man skal måle men også gode eksempler på hvad og hvordan.

Lad mig slutte af med at sige, at HR både på det praktiske og det strategiske plan skal skabe resultater sammen med forretningen. Derfor skal de to også sammen skabe gode resultater på bundlinjen. HR skal altså ikke måles for at retfærdiggøre egen eksistens. HR skal som alle andre afdelinger – salg, produktion, indkøb og så videre – løbende måle, om de er på rette vej. Men resultatet skal de alle se på fælles og med to streger under – nemlig bundlinjen.

God læselyst.


Jakob Slaatorn Knudsen, Ice Cream Business Unit Manager OOH

FRISKO sammentænker menneskelig og økonomisk sundhed

FRISKO har påbegyndt et ledelses- og medarbejderforløb med fokus på sammenhæng og synergi mellem sundhed, sikkerhed og trivsel. Projektet har givet FRISKO øget forståelse for, hvordan samspillet mellem disse faktorer har betydning for medarbejdernes selvvurderede produktivitet.

Morten Kamp Andersen, Aspector A/S

Værdimåling af medarbejderudvikling giver bedre resultater

Undersøgelser viser, at de fleste kurser ikke evalueres, men ofte kun måles med tilfredshedsundersøgelser. Værdimåling giver HR et værktøj til at skabe mere værdi, foretage bedre valg mellem udbydere og aktiviteter samt et strategisk værktøj og legitimitet opad i organisationen.

Birgitte Boers, journalist og kommunikationsrådgiver, Reputation Works & Peter Bøndergaard, HR proceskonsulent, HR-man & Partners

Forstyrrer HR nok?

Der var engang en mellemstor virksomhed, som drev en nogenlunde fornuftig forretning og holdt fast i at sælge et produkt, som engang var det bedste på markedet. Ledelsen havde det godt med at vide, at det var et hæderligt produkt, de solgte – og at de i en branche med en pæn del brodne kar blandt aktørerne havde et aldeles uplettet navn. Helt fortjent. Samtidig havde virksomheden det mindre godt med at se, at kundebehovene flyttede sig, så det begyndte at kunne mærkes på bundlinjen. Enkelte i ledelsen havde i de senere år presset på for ændringer, mens andre havde svært ved at opgive det kendte – ’det er jo den sikre Rolls Royce-model, vi har’…

Christine Kjellerup, journalist

Styr på medarbejdernes kompetencer

Hos Telia er ledelsen hos kundeservice sikre på, at deres medarbejderes kompetencer og uddannelsesniveau er i orden. Det måler de ved hjælp af en kompetenceportal, der indsamler og strukturerer al viden på området.

Jens Chemnitz Povelsen, journalist

Arketyper kan bruge måling med mening

Målinger og registreringer er hverdagskost hos virksomheder, der konstant har fokus på at effektivisere kerneprocesserne. Ressourcerne skal anvendes bedst muligt, og derfor gør de seriøse og velfungerende virksomheder meget ud af især bemandingsplanlægning, tidsregistrering og fraværsregistrering. Men kan medarbejdernes tid og ressourcer sættes på en bestemt formel – eller kan det være en fordel for både virksomhed og medarbejdere, at målingerne i højere grad tager afsæt i, hvad det er for mennesketyper, der befolker arbejdspladsen?

Per Krogager, VP HR & Kyösti Schmidt, direktør

HR målinger - få ti gode råd

I takt med, at topledere får øjnene op for den menneskelige organisations konkurrencemæssige betydning, vil der komme et stigende krav om, at dette systems perfomance udtrykkes i relevante nøgletal og KPI’er. Men sådanne nøgletal skal selvfølgelig initieres og bruges med omtanke. God ledelse kan ikke sættes på formel.

Morten Cavling Arendrup, Senior Manager, Innovisor

Måler trivselsundersøgelser reelt tilstanden i virksomheden?

En trivsels-, klima- eller kulturundersøgelse kan være med til at tage temperaturen blandt medarbejderne her og nu. Man kan indhente viden om sammenhæng mellem trivsel og fravær eller nærvær, som igen kan bruges til at identificere forbedringspotentiale. Trivselsmålinger som målemetode er efterhånden blevet standard i mange danske virksomheder.

Birgitte Dam Jensen, konsulent, foredragsholder og indehaver af Institut for Forandring

Vi kan alle styrke vores stressrobusthed

Danskere er stressede som aldrig før. Hver dag melder 35.000 danskere sig syge grundet stress, og ifølge en ny OECD-rapport er danskerne verdens mest mentalt nedslidte folk. Men heldigvis kan vi selv gøre meget for, at stress ikke kommer til at nedslide vores helbred og vores velbefindende. Vi kan blive mere stressrobuste.

Helle Thostrup Pedersen, advokat Kromann Reumert

Nye regler i ferieloven

Foreslåede ændringer af ferieloven vil inde-bære forbedringer for lønmodtagerne på flere punkter.

Henrik B. Sørensen, lektor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Motivation sat på vrangen – Har vi det rette fokus mod fremtiden ?

Motivation af medarbejdere er en vigtig ingrediens i den praktiske del af HR i virksomhederne, og for mange HR-chefer og ledere er det måske en af de mest naturlige ting i verden. Det ligger så at sige i den psykologiske kontrakt mellem ledere og medarbejdere, hvordan rollerne i virksomheden er fordelt, og hvad der får ledere og medarbejdere til at gøre, som de gør. Den psykologiske kontrakt er ifølge Argyris ”et uskrevet sæt af forventninger, som til enhver tid fungerer mellem samtlige medlemmer af organisa¬tionen og de forskellige ledere inden for organisationen”, og der ligger underforstået i begrebet organisatorisk rolle et skjult sæt af adfærdsforventninger.

Tina Post Aagaard, adm. direktør, AS3 Work&Care

De bløde HR-indsatser bliver mere hårdkogte

HR-indsatser, der ikke beviseligt bidrager til forretningen, er under pres i disse år. Det gælder også de psykologordninger, som en stor del af de danske lønmodtagere får tilbudt. HR efterspørger derfor i stigende grad løsninger, der synliggør udbyttet af medarbejdernes psykologforløb.

Cathrine Nørgaard Rimdahl, HR-chef, Regionmidtjylland

Er den offentlige sektor for stor?

Er vores velfærdssamfund for dyrt og for dårligt? Kan de offentlige HR-chefer gøre noget, således at den offentlige sektor går fra verdens dyreste til verdens bedste?

Bettina Skårup, direktør og partner, Aksia Institute

Professionaliseringen af HR – muligheder og vilkår

I 1992 skrev Oliver Lundy, at den største opgave for HR fremadrettet måtte være at få skabt et bedre videnskabeligt grundlag, således at HR havde muligheden for at markere sig som selvstændig disciplin eller profession uafhængigt af personaleledelsestraditionen. Knap to årtier senere i takt med vidensamfundets opblomstring er HR netop blevet professionaliseret og har i stigende grad opnået status som selvstændigt fag – og profession. Man kan uddanne sig i HR, man kan deltage i konferencer, være medlem af netværk og foreninger, og der findes en række videnskabelige og praktiske tidsskrifter, der specifikt er dedikeret til dette felt.

Benedicte Wiberg, Partner, PwC & Stine Post, Consultant, PwC

Nye skærpede regler i forbindelse med RUT-registrering for udenlandske virksomheder.

Siden 1. maj 2008 har alle udenlandske virksomheder skullet anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de leverer tjenesteydelser i Danmark og udstationerer medarbejdere. Formålet med RUT-registeret er at give myndighederne en bedre mulighed for at føre tilsyn med, at også udenlandske virksomheder og deres medarbejdere overholder dansk lovgivning. RUT-registeret administreres af Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Helene Amsinck, partner, Kromann Reumert

Klare retningslinjer for udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven fra Højesteret

Højesteret afsagde den 17. december 2010 en principiel og vigtig dom om udmåling af godtgørelse for manglende og mangelfulde ansættelsesbeviser efter en lovændring i 2007. Dommen indebærer en klar nedsættelse af det hidtidige godtgørelsesniveau, som blev fastlagt ved en højesteretsdom i 1997.

Perspnal og ledelse nr. 1 2011

Mange snubler i performance management

Målet med performance management er, at medarbejderne skal præstere bedre. Forudsætningen er, at de måles på de rigtige ting.

Ole Bay, HR & Kommunikationsdirektør, Top-Toy A/S

Permanent tilstand eller kort spurt?

Executive summary: TOP-TOY A/S, der sælger legetøj og andre produkter til børn, både gennem detail- og grossistkanaler, er midt i en kraftig vækst og udvikling. Det har medført en række udfordringer for HR-funktionen. De fleste er klassiske, men der er også et par nye…

Kenneth Mikkelsen, journalist

Virksomheder famler efter nye læringsformer

Det 21. århundrede udfordrer virksomheder på måder, der kræver et nyt tankesæt og en ændret tilgang til, hvordan vi tilegner os og omsætter viden til læring. På trods af dette viser en nylig undersøgelse, at mange HR-afdelinger tøver med at implementere nye læringsmetoder.

Richard R. Gesteland, Oregon

Managing Multicultural Project Teams

Practitioners have learned from experience that managing people at remote locations is difficult. They are also aware that cultural differences make managing project teams even more challenging.

Helene Amsinck, Kromann Reumert & Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumert

Betydningen af retten til alderspension for krav på fratrædelsesgodtgørelse

Efter funktionærlovens § 2a gælder der særlige regler om retten til fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden efter mere end 12 års anciennitet i samme virksomhed.