HR-chefen 3 - 2013

Tema: In-house training

På egen bane?


Med en finanskrise kørende på femte år har mange HR-afdelinger oplevet, at virksomhedens kursus- og uddannelsesbudgetter er kraftigt beskåret eller minimeret til den jobspecifikke efteruddannelse.

Imidlertid kan man ikke sætte sig tilbage og undlade at udvikle medarbejderne år efter år – hverken for forretningens eller for medarbejdernes skyld. Derfor er der også med stor kreativitet gennemført mange sjove, billige og utraditionelle udviklingstiltag internt rundt i de danske virksomheder gennem de sidste år.

Stigningen i de interne uddannelsesforløb skyldes imidlertid ikke kun dårlig økonomi. Flere virksomheder ønsker, at deres medarbejdere løbende bliver efteruddannet, men virksomheden vil bestemme, hvad det er, og hvad indholdet i undervisningen skal være. Mange virksomheder vælger derfor at planlægge og udbyde en helt tilrettet uddannelse, der på alle måder tager udgangspunkt i virksomhedens behov og ønsker.

Det er indlysende, at der er mange fordele ved denne tilrettede uddannelse. Først og fremmest får man tilført medarbejderne netop de kompetencer, som de har brug for i jobbet, men derudover gennemføres disse uddannelser ofte i større forløb, så man opnår også den fordel, at medarbejdere, der har været gennem samme forløb, får en fælles referenceramme for det videre arbejde.

Men hvis der er så mange fordele ved intern efteruddannelse, skal vi så overhovedet sende medarbejderne ud på eksterne uddannelsesforløb? Ja, en medarbejders efteruddannelse skal også foretages eksternt – og af to gode grunde. Den ene er, at vi ønsker, at vores medarbejdere skal være innovative, men innovation trives dårligt, når vi er sammen med nogle, der ligner os selv og tænker som os selv. For at stimulere innovation bør man derfor indgå i nye sammenhænge. Den anden grund ligger lidt i forlængelse heraf, nemlig det faktum, at én af de største kilder til læring i nye sammenhænge er, når man sidder sammen med andre, der kommer med en anden baggrund, en anden indsigt og helt andre erfaringer. Så bliver man nemlig udfordret på egne forhold.

Så kom i gang med god efteruddannelse – og selv om uddannelse er for virksomhedens skyld, så husk, at udvikling i dag er det væsentligste parameter for medarbejdere i deres valg af job. Så udvikling og uddannelse har også betydning for fastholdelse. Måske ikke så relevant lige nu, men husk, en dag vender vinden…

God læselyst


Mette Højen og Kristoffer Raun Thomsen, cand.mag.’er i retorik og konsulenter i Rhetorica.

Sikker læring = bedre bundlinje

Alt for ofte giver efteruddannelse ikke det udbytte, som var målet, og alt for ofte resulterer det i frustration, forvirring eller direkte modvilje mod uddannelse internt i virksomheden. Konsekvensen bliver mindre udbytte og højere omkostninger. I denne artikel kan du læse to professionelle underviseres bud på en række faldgruber, der kan undgås og kan sende bundlinjen mod højere tal – det handler nemlig rigtig meget om klar kommunikation.

Janni Nyby, HR-udviklingskonsulent i HR og Arbejdsmiljø, Rikke Krogsgaard Eriksen, praktikant og studentermedhjælper i HR og Arbejdsmiljø

Hvordan giver lederuddannelse endnu større værdi i organisationen?

I Aalborg Kommune er der kontinuerligt fokus på at kvalificere og udvikle uddannelsestilbuddene til ledere og medarbejdere, og pt. arbejdes der specielt med at omsætte læring fra lederuddannelse til ledelsespraksis. Der er med andre ord fokus på ”transfer”, der handler om, at lederne omsætter de nye indsigter, viden og læring fra lederuddannelsen til deres ledelsespraksis og dermed kvalificerer opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger.

Direktør & senior konsulent Morten Kamp Andersen, Aspector

Er jeg stadigvæk noget værd på papiret?

Når medarbejdere skal udvikles, skal HR tage stilling til det samme spørgsmål igen og igen: Skal vi vælge in-house træning, eller skal vi vælge et åbent eksternt forløb? Spørger man medarbejderne, fokuserer de på, hvad der kan øge deres markedsværdi, mens virksomhederne fokuserer på at målrette medarbejdernes kompetencer i forhold til at nå virksomhedens mål. Er de to mål i modstrid, og hvilken løsning skal man vælge?

Unna Hvid, IHL Inhouse Learning

Interne læringsaktiviteter. Fordi I kan. Og fordi I har lovet det!

Hvor mange danskere vil mon skifte job, når krisen endelig ebber ud? Hvor mange af disse vil tilhøre den eftertragtede talent- og specialistmasse? Hvad kommer det til at betyde, at mange virksomheder har skåret kraftigt ned på udgifter til læring og udvikling under krisen? Har man sikret sig, at man har de nødvendige specialister, og at man kan holde på dem, også når krisen er overstået, og jobsikkerhed ikke længere er den væsentligste motivationsfaktor?

Poul Erik Hansen, markedschef i COK

Det handler om effekt: Når organisation og praksis skal med på uddannelse

Kommunal kompetenceudvikling rykker ind på rådhuset. Flere og flere kommuner gennemfører skræddersyede læringsforløb med stærk organisatorisk forankring, ofte inden for rådhusets eller kommunens egne rammer. En tydelig tendens, der gerne skaber en stærkere kobling mellem læring og praksis. Men det kan fortsat give gode resultater at lade medarbejderne deltage på åbne kursusforløb. Hvis du vil have mest for dine læringspenge, skal du først finde ud af, hvad du vil opnå. Når du kender effektmålet, kan du bedre designe effektive læringsforløb.

Dan Andersen, Conmoto A/S

Fokus på person eller forretning

Der er de seneste årtier sket en ændring i fokus, når det kommer til intern lederudvikling. Det synes, som om flere og flere programmer tager afsæt i forretningsudfordringer og derfra former lederprogrammernes indhold.

Vibeke Bendix Didriksen, HR-manager, Sophion Bioscience A/S, og stud. ph.d

Kvoter og køn – er der et problem og gør det en forskel?

Kvoter og køn er aktuelt til diskussion og en drøftelse værd, siden der i december 2012 blev vedtaget et lovforslag i Danmark, som kræver måltal for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn (kvinder) i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer generelt.

Nikolaj Henum, VirkKom

Min agenda - forandring fryder

Connie Staniok er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende færdiggjort en MMD fra Copenhagen Business School.

Charlotte Dahlsgaard

Partner med power

Udenrigsministeriet har lanceret en partnerordning, der som den eneste i staten samtænker både HR- og økonomistyring. Det kom Ketil Karlsen til gode, da han skulle åbne et kontor i Zimbabwe helt fra bunden.

Ulrik William Nash

En ny forklaring på fordelingen af overskud, talent og lønninger i industrier

De stiliserede fakta omkring fordeling af overskud, talent og lønninger i industrier er som følger: De virksomheder, der opnår et overskudsniveau, som ligger over gennemsnittet, beskæftiger folk med over-normale evner og betaler dem højere end normale lønninger. Hvordan kan dette mønster forklares?

John Cederskjold Kierans, Senior Tax Manager, PwC

Rejseregler kræver omtanke

De skattemæssige rejseregler åbner en række muligheder for at afbøde medarbejdernes udgifter, når de bliver rekrutteret langt fra arbejdspladsen. Selv om det kunne være tillokkende at konvertere skattepligtig løn til skattefri godtgørelser, viser ny retspraksis dog, at man som arbejdsgiver ikke bare kan sætte anvendelsen af reglerne helt på autopilot.

Partner Marianne Granhøj og advokatfuldmægtig Christina Andersen

Manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligt medførte mistet kompensation for kundeklausul

(Højesterets dom af 25. april 2013) En tidligere medarbejder, som startede selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb, havde ikke herved iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Medarbejderen var derfor afskåret fra at kræve kompensation for en kundeklausul, som han var underlagt i medfør af sin ansættelseskontrakt hos den tidligere arbejdsgiver. Højesteret lagde i sin vurdering vægt på, at den tidligere medarbejder var højt specialiseret og dermed i besiddelse af et betydeligt indtjeningspotentiale. Dette potentiale blev kun udnyttet i beskedent omfang ved opstart af selvstændig virksomhed.

Partner Marianne Granhøj og advokatfuldmægtig Christina Andersen

Bortvisning var uberettiget på trods af henvisning af kunde til en anden virksomhed

(Vestre Landsrets dom af 30. januar 2013) En uberettiget bortvisning samt ophævelse af lejeaftale kostede en virksomhed DKK 2.000.000. En medarbejder havde henvist en kunde med et akut problem til en anden virksomhed. Dette berettigede ikke arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen, da problemet kunne medføre driftsstop for kunden og kun kunne løses af den person, som kunden blev henvist til.

EAPM

FRIHED OG FLEKSIBILITET ELLER ALTID PÅ ARBEJDE?

Laptops, smartphones og tablets har gjort os i stand til at arbejde på farten. Det øger produktiviteten og giver større frihed, men det udfordrer samtidig grænserne og balancen mellem arbejde og privatliv.

Asbjørn Husum Kolby, DANSK HR

Den næste HR-generation

Den nuværende finansielle uro samt den globale økonomiske krise har haft stor betydning for erhvervslivet og ikke blot i den finansielle sektor. Uroen samt krisen har resulteret i, at flere organisationer bør forbedre deres omkostningsstruktur og blive mere efficiente over en kortere periode. Samtidig er kravet til vækst stadig gældende, hvilket giver større udfordringer ved måden organisationen skal agere på. Den pågældende udvikling har resulteret i, at presset på HR er vokset i form af at kunne balancere mellem bl.a. omkostninger og vækst, samt at HR bør evaluere på dens rolle i organisationen. HR har i nyere tid vist sig at være mere effektiv vedrørende ressourcer, prioriteringer og omkostninger. Imidlertid er det væsentlige nu, hvordan HR skal formå at gøre mere med mindre i et øget komplekst og tvetydigt miljø.