Personalechefen 1 - 2005

Tema: Seniorer

Seniorer på spil

Det grå guld, 50+ eller danskere med livserfaring. Benævnelserne på de ældste unge på arbejdsmarkedet har været mange og opfindsomme. Debatten har drejet sig om de mange gode kompetencer, som seniorerne besidder, men lige så meget om seniorer, som en af løsningerne på fremtidens mangel på ung arbejdskraft.

Selv om debatten har været positiv omkring seniorerne, er der alligevel mange virksomheder, der ikke har fokus på gruppen. De vælger primært dem med den yngste dåbsattest.

Årsagerne hertil er sikkert mange, og vi har overladt det til bladets skribenter at give deres bud på hvorfor. Imidlertid vil vi godt gøre os til talsmænd for, at positiv særbehandling ikke er vejen frem. Seniorerne hverken kan eller vil være tjent med, at de vælges, blot fordi de har nået et halvt århundrede. Det samme gør sig også gældende for unge eller indvandrere med flere.

Det, man bør gøre sig klart i virksomheden, er, at mangfoldighed skaber grobund for videndeling, intern kompetenceudvikling, ansvarlighed og ikke mindst økonomiske gevinster. De mange forskellige kompetencer gør en virksomhed stærk og giver samtidig mulighed for at forholde sig til kunderne. Seniorerne skal ikke vælges, blot fordi de er seniorer. De skal vælges, fordi de har en lang række kompetencer, som virksomheden kan få gavn af.

For PID er det ikke første gang, at vi sætter seniorer på dagsordenen. Så langt tilbage som i 1993 udkom Personalechefen med dette emne. Igen i 1999 blev der diskuteret seniorer, og foreningen udgav i den forbindelse rapporten ”En formel seniorudviklingspolitik”, som stadig kan hentes frem på Jobudvikleren.

Nu her fem år senere sætter vi igen fokus på seniorproblematikken. Dette nummer af Personalechefen bliver fulgt op af et seniorspil, som vi gratis sender til alle medlemmer i løbet af marts / april. Seniorspillet er udviklet med støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Læs mere herom inde i bladet på side xxx.

Vi håber, at vi med dette seniornummer og med seniorspillet kan sætte seniorerne på dagsordenen ude i virksomhederne.

God læsning og god fornøjelse.


Mette Nørlem, cand.jur., PID

Værditilvækst skabes af ALLE medarbejdere

Hos Sterling har man opdaget, at det kan være vanskeligt at skabe en god seniorfastholdelsespolitik, når andres landes regler gør det umuligt for bestemte grupper at arbejde efter de 60 år.

Udviklingskonsulent Hanne Marklund, Metièr og SeniorVision i Århus

Senior med utallige jobmuligheder??!!…

Skønt man i øjeblikket kunne fristes til at mene, at arbejdskraft er en overflod, der bliver vareknaphed på, tyder meget på, at overskriften kan blive virkeligheden for fremtidens seniorer.

Mette Nørlem, cand.jur., PID

Erfaring tæller

Åbenhed og dialog om seniorpolitik har givet stor accept af politikken, selv om den kun er rettet mod en bestemt gruppe af medarbejdere nemlig dem over 55 år.

Mette Nørlem og Lone Hedegaard Kristensen, PID

Senior på spil

Glæd dig til som PID-medlem gratis at modtage et spændende brætspil, hvor fordomme og fakta om seniorer sættes på spil.

Lars Rasmussen, freelancejournalist (DJ)

For få HR-chefer forstår seniorerne

”At fastholde seniorer på arbejdsmarkedet handler ikke om skånejob eller socialt ansvar. Det er godt købmandskab”, fastslår Karin Steincke Kjemtrup, som er leder af et stort projekt til fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, SeniorForandringsProjektet. ”En norsk undersøgelse har dokumenteret, at det faktisk kan give bedre bundlinje at sørge for, at seniorerne bliver længere i deres job. En lignende undersøgelse er i gang i Danmark. Resultatet kommer til maj og indeholder bl.a. en beregningsmodel, som virksomhederne kan bruge”, fortæller Karin Kjemtrup. ”Seniorer har beviseligt færre sygedage, de er veluddannede og ansvarlige, de yder en højere service og er ikke så tilbøjelige som unge til at søge nyt job”, forklarer hun.

Mikkel Nüssler

Seniorers seniorpolitik


Personal og Ledelse

Religiøs hovedbeklædning

Øget opmærksomhed i medierne omkring religiøse hovedbeklædninger på arbejdspladsen har fået advokatfuldmægtig Jenny Kotz Bjerlestam fra advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund i Norge til at belyse de utydelige regler på området. Tendensen i Norge er gået i følgende retning.

Lektor Niels Villemoes, Handelshøjskolen i Århus

AT BLÆSE MED MEL I MUNDEN

Skal man altid sige sandheden? var et af de stileemner, vi fik i skolen for mange år siden og dét skulle man, fandt vi ud af, så vidt muligt, alt andet lige og under hensyntagen til ditten og datten ...

personalechef Jeanette Kiy, Rødovre Kommune

Hvad ved kommunerne om sygefravær ?

Blev der spurgt i PID-bladet nr. 5, 2004. Det var i den artikel, der hed ” Sygefravær er et spørgsmål om ledelse”, hvor man også kunne læse, at i kommunerne opgøres sygefraværet ikke systematisk, og derfor kan kommunerne ikke sammenligne sig med hinanden.

Dialog Europe – A Thomson Company

Creating more values in people


HR-uddannelsen – Akademiuddannelse for HR-chefer og konsulenter

HR-uddannelsen er afløseren for HRD-erhvervsdiplomuddannelsen, som Ledelsesakademiet i Århus og Ledelsesakademiet i Ishøj har udbudt siden 1997 med et optag på ca. 500 studerende. I forbindelse med det nye videreuddannelsessystem for voksne blev erhvervsdiplomniveauet nedlagt, men da der fortsat er stor interesse for kompetencegivende efteruddannelse inden for HR, har vi valgt at fortsætte uddannelsen på det nye akademiniveau.

John Mejlgren, StressCoach

Stress er (stadig) tabu

Mange virksomheder har en alkoholpolitik for at forebygge alkoholmisbrug. Måske burde virksomhederne også indføre en stresspolitik for at tackle tidens største arbejdssygdom.

Af Tina Monberg, advokat, psykoterapeut, mediator og forfatter

”Forebyggelse er bedre end helbredelse”

Ingen kan være uenige i dette udsagn, men forebygger vi i virksomhederne også vores konflikter, eller håber vi bare på, at de ikke opstår?

Af organisationskonsulent Gitten Hammerberg, Master i Organisationspsykologi, MPO, Hammerberg Organisationsudvikling

Fortællingen bygger bro, når afdelinger lægges sammen

Fortællingen – historien har en helt utrolig kraft, som vi åbenbart i al vores optagethed af smart teknologi, systemer og diagrammer har haft svært ved få øje på indtil for blot 5-10 år siden, hvor den i form af storytelling flyttede sig fra daginstitutionernes gule stuer til managementlitteraturen og direktionsgangene. Det er i virkeligheden så enkelt. Måske så enkelt at nogen kommer til at tvivle på, om det mon så er seriøst nok!

journalist Kenneth Mikkelsen

Danske virksomheder overser seniorer

En ny undersøgelse fra DIEU viser, at mange virksomheder forsømmer at tage stilling til, hvordan der drages gensidig fordel af seniormedarbejderes erfaringer og viden.

Christina Kilsgaard Svendsen, Senior Tax Consultant

Skattefri rejsegodtgørelse