Billede3 WEEB

Danskernes balance udfordres af store forventninger og et flydende arbejdsliv

Af: Christian Borrisholt Steen, seniorkonsulent i Videncenter for God Arbejdslyst

En fjerdedel af os lønmodtagere oplever i høj eller meget høj grad et mentalt pres i arbejdet på grund af store forventninger til os selv. Det viser en helt ny undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst. Samtidig har 2 års coronapandemi skubbet kraftigt til grænserne mellem arbejdstid og øvrig tid. Det stiller nye krav til ledelse og kommunikation, hvis vi skal sikre en bedre balance på fremtidens arbejdsmarked.

 

Christian Borrisholt Steen, seniorkonsulent i Videncenter for God Arbejdslyst

 

De seneste par år, har coronapandemien på forskellig vis mindet os alle sammen om, at arbejdslyst, trivsel og den gode balance ikke alene er noget, der har med arbejdspladsen at gøre, men i høj grad også har med sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv at gøre. Det har ikke mindst været tydeligt for mange børnefamilier, hvor hjemsendte forældre pludselig måtte navigere mellem arbejde, børnepasning, madlavning, rengøring og meget mere.

I en helt ny undersøgelse og rapport; ”Balance – harmoni eller hamsterhjul”, har Videncenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Epinion taget temperaturen på danskernes oplevelse af balance i arbejdslivet og har samtidig målt forskellige dimensioner af balance og deres effekt på arbejdslysten.

Om rapporten ”Balance- harmoni eller hamsterhjul” og undersøgelsen bag:

Rapporten er udgivet af Videncenter for God Arbejdslyst. Videncentret har siden 2015 spurgt næsten 40.000 repræsentativt udvalgte danske lønmodtagere om, hvad der betyder noget for deres arbejdsliv. Datagrundlaget bag den nye rapport er en repræsentativ undersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte lønmodtagere i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget af Epinion.


Balance i tre dimensioner

På baggrund af en større, repræsentativ undersøgelse blandt 2.000 lønmodtagere, har Videncenter for God Arbejdslyst identificeret tre dimensioner af balance, som alle har betydning for vores oplevelse af trivsel og arbejdslyst. Dimensionen ”Forståelse og fleksibilitet”, der handler om at blive mødt med forståelse fra både arbejdsplads og privatliv, har den største effekt på arbejdslysten og den gode balance, mens to andre dimensioner, som handler om ”Opgavestyring” og ”Forventninger” har en mere moderat effekt på arbejdslysten. I figuren nedenfor kan du se sammenhængen mellem temperaturen – dvs. hvordan det rent faktisk står til med den pågældende dimension blandt danskerne – og den enkelte dimensions effekt på den generelle arbejdslyst. Som det fremgår af figuren, er der en udfordring med forventningspres og det kalder på en særlig indsats og opmærksomhed, da det også påvirker medarbejdernes oplevelse af balance og arbejdslyst.

 

 

Corona som fremkaldervæske

Undersøgelsen bag rapporten ”Balance – harmoni eller hamsterhjul” viser, at hver fjerde lønmodtager i Danmark føler sig presset på grund af egne forventninger. Til sammenligning er det kun henholdsvis otte procent og ti procent af os, der føler os pressede i arbejdet på grund af enten kollegernes eller lederens forventninger. Der er næppe tvivl om, at coronapandemien har fungeret som en slags fremkaldervæske, der har fået udfordringerne i at balancere arbejdsliv og privatliv til at træde tydeligere frem. Den stigende brug af hjemmearbejde og de stadig mere flydende grænser mellem arbejdstid og øvrig tid, synes også at understøtte et sådant mentalt pres hos den enkelte, hvor man i større eller mindre grad må føre en indre dialog med sig selv om, hvornår arbejdet er udført godt nok.

 

 

Nye krav til fremtidens ledelse

Distancearbejde, hjemmearbejde og andre nye måder at tilrettelægge arbejdet på, stiller selvsagt også nye krav til fremtidens ledelse. I den nye rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst peger vi på fire generelle tendenser, som fremtidens leder bør have fokus på, hvis vi skal sikre bedre betingelser for en god balance i fremtidens arbejdsliv:

Stigende kompleksitet kræver tydelig kommunikation

Når arbejdsmarkedet bliver mere flydende og mere digitalt, stiller det krav til lederen om at kunne håndtere, at medarbejderne arbejder fra forskellige lokationer og zapper ind og ud af projekter og skifter mellem fysiske og online lokationer. Når kompleksiteten på denne måde stiger, bliver en klar og tydelig kommunikation – og forventningsafstemning – vigtigere end nogensinde før


Forståelse for det bæredygtige arbejdsliv

Undersøgelsen bag ”Balance – harmoni eller hamsterhjul” viser klart, at det har stor betydning for vores trivsel og balance, at vores nærmeste leder viser forståelse for de udfordringer, der knytter sig til den enkeltes privatliv. I en fremtid hvor grænserne mellem arbejdsliv og privatliv flyder stadig mere sammen, er det vigtigt med ledere, der har empati og forståelse for, at medarbejderne er hele mennesker.


Blik for, hvilken indsats den enkelte medarbejders arbejde kræver

Som leder må man have blik for og kendskab til, hvilken indsats den enkeltes arbejdsopgaver kræver. Selvom mange medarbejdere i dag er selvledende og selvstændige i opgaveløsningen, må det aldrig forveksles med at være overladt til sig selv. Medarbejderne kan med rette have en forventning om, at lederen bringer både personlige og faglige kompetencer i spil og tager ansvar for helheden på arbejdspladsen.


Forståelse for diversitet og evne for inklusion på tværs

Diversitet og inklusion handler i denne her sammenhæng om udfordringerne i den fleksibilitet, som den stigende brug af distance- og hybridarbejde har afstedkommet. Den nye undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst viser fx, at flere kvinder end mænd, benytter sig af muligheden for at arbejde hjemmefra. Det kan der naturligvis være mange grunde til, men i praksis kan det betyde, at vi faktisk øger nogle af de kønsforskelle, som vi ellers forsøger at udligne i vores samfund. Her har lederen naturligvis også et særligt ansvar – ikke mindst for at have blik for ikke bare hjemmearbejdets fordele, men også dels ulemper, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om diversitet og inklusion på arbejdspladsen.

 

Du kan hente hele rapporten ”Balance – harmoni eller hamsterhjul” – og få mange flere perspektiver på resultaterne af balance-undersøgelsen – lige her: https://krifa.dk/videncenter/rapporter-og-analyser/balance-harmoni-eller-hamsterhjul