Adobestock 245369435 Sygedagpenge WEB

Ny lov: Refusion af sygedagpenge fra første sygedag

Sygedagpenge fra dag 1 ved medarbejdere ramt af corona eller i karantæne som følge af corona

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne ved et eventuelt omfattende udbrud af covid-19 i Danmark foreslås det, at der kan ydes sygedagpengerefusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag vedrørende lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige som følge af egen sygdom på grund af covid-19.

Endvidere foreslås det, at en arbejdsgiver kan opnå ret til refusion vedrørende en lønmodtager, der i øvrigt opfylder lovens betingelser bortset fra at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, når der er tale om, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at lønmodtageren ikke kan arbejde fra hjemmet.

Det foreslås, at ordningen skal gælde offentlige og private arbejdsgivere. Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af covid-19, er der i lovforslaget indsat en ophørsklausul, hvorefter de midlertidige regler foreslås at ophøre den 1. januar 2021.

Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af covid-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om covid-19.

Det vil også få den konsekvens, at almindelige dataretlige regler på netop dette område tilsidesættes, idet arbejdsgiveren formodes at måtte spørge om den anmeldte sygdom er Covid 19-relateret, idet dette skal angives ved anmodning om refusion fra dag 1.

Lovforslaget vil endvidere få administrative konsekvenser for borgerne, idet en lønmodtager, som er fraværende på grund af covid-19, vil skulle modtage og svare på et underretningsbrev som følge af arbejdsgivers anmodning om refusion fra første sygefraværsdag.

 

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.