Adobestock 303899339 Moms WEB

Ny lov: Betalingsudskydelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Den nuværende corona-krise forventes på længere sigt at have konsekvenser for virksomhedernes omsætning og indtjening, men allerede nu mærker mange, at de manglende indtægter sammenholdt med de fortsatte udgifter giver likviditetsproblemer. For at afhjælpe det har regeringen fremsat et lovforslag om betalingsudskydelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for danske virksomheder. I det oprindelige lovforslag fremsat 13. marts gjaldt denne betalingsudskydelse alle virksomheder i forhold til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, mens udskydelsen af moms kun omfattede de største virksomheder. Lovforslaget er siden hen blevet udvidet, så momsudskydelse også gælder små og mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder                      

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Hvis man i en forudgående periode på 12 måneder har et sammenlagt tilsvar af A-skat på under 1 mio kr. eller et sammenlagt tilsvar på AM-bidrag på under 250.000 kr., så er man dermed defineret som en lille eller mellemstor virksomhed.

Det betyder, at man efter nuværende regler skal indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag i månedlige rater den 10. i måneden efter afregningsmåneden.

 Med regeringens initiativ bliver fristerne for betaling af de månedlige rater for april, maj og juni 2020 udskudt med 4 måneder:

Det betyder, at april-rate, der efter gældende regler skulle have være betalt 11. maj udskydes til 10. september. Maj-rate, der normalt ville være forfaldet 10. juni udskydes til 12. oktober, mens juni-raten med normal betaling 10. juli først forfalder 10. november.

Lovforslaget ændrer ikke på fristerne for indberetning af A-skat og AM-bidrag. Små virksomheder skal uændret indberette oplysninger om indkomst den 10. i måneden efter afregningsmåneden. Det er med andre ord kun betalingen, der udskydes.

Moms

For små virksomheder udskydes betalingen af moms for 1. halvår 2020, så betalingsfristen sammenlægges med betalingsfristen for 2. halvår 2020. Betalingsfristen udskydes således fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021. Små virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt.

For mellemstore virksomheder udskydes betalingen af moms for 1. kvartal 2020, så betalingsfristen sammenlægges med betalingsfristen for 2. kvartal 2020. Betalingsfristen udskydes således fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020. Mellemstore virksomheder er defineret som virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 5-50 mio. kr. årligt.

Virksomheder vil fortsat kunne angive og betale moms efter gældende regler, dvs. senest den 1. september 2020 for små virksomheder og senest den 2. juni 2020 for mellemstore virksomheder. Derved kan de udskudte betalingsfrister fravælges, hvilket har betydning for virksomheder med negativt momstilsvar i afgiftsperioden, da disse virksomheder ved at fravælge de udskudte frister kan få negativ moms udbetalt efter gældende regler.

Store virksomheder

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Hvis man i en forudgående periode på 12 måneder har et sammenlagt tilsvar af A-skat på over 1 mio kr. eller et sammenlagt tilsvar på AM-bidrag på over 250.000 kr., så er man dermed defineret som en stor virksomhed. Store virksomheder skal indbetale skatten den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører. Det betyder, at man efter nuværende regler skal indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag i månedlige rater den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører.

Med regeringens initiativ bliver fristerne for betaling af de månedlige rater for april, maj og juni 2020 udskudt med 4 måneder:

Det betyder, at april-rate, der efter gældende regler skulle have være betalt 30. april udskydes til 31. august. Maj-rate, der normalt ville være forfaldet 29. maj udskydes til 30. september, mens juni-raten med normal betaling 30. juni først forfalder 30. oktober.

Lovforslaget ændrer ikke på fristerne for indberetning af A-skat og AM-bidrag. Store virksomheder skal uændret indberette oplysninger om indkomst den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører. Det er med andre ord kun betalingen, der udskydes.

Moms

Efter gældende regler skal store virksomheder indberette moms månedligt. Store virksomheder er defineret som virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

Med lovændringen bliver betalingsfristerne for de månedlige rater for marts, april og maj 2020 forlænget for store virksomheder. For afgiftsperioden 1. marts – 31.marts udskydes betaling til 25. maj, for april-perioden udskydes betaling til 25. juni, og for afgiftsperioden i maj kan betales skydes til 27. juli.

Lovforslaget ændrer ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar. Negativt momstilsvar kan således angives, så snart afgiftsperioden er udløbet, og virksomheden vil som hidtil få den overskydende moms tilbagebetalt senest 3 uger efter angivelsen er modtaget.

 

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.